VOP a GDPR

Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

 

I.

Základní ustanovení

 1.           Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Mgr. Markéta Vávrová

Marké.Tečka

IČ: 01355821

DIČ: CZ 855926/1535

se sídlem: Skrbeňská 47, Horka nad Moravou, 783 35

zapsaná u živnostenského rejstříku: Magistrát města Olomouce 

kontaktní údaje:

e-mail: marketa@marketecka.cz

telefon: 774208609

web: www.marketecka.cz

prodávající není plátcem DPH

(dále jen „prodávající“)

 

 1.           Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzické či právnické osoby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.marketecka.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3.           Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Některé definice

 1.           Cena je finanční částka, kterou Kupující bude hradit za Zboží;
 2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude Kupující hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 4. Faktura je daňový doklad vystavený na Celkovou cenu;
 5. Objednávka je neodvolatelný návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím;
 6. Uživatelský účet zřízený na základě údajů sdělených Kupujícím umožňuje uchování zadaných údajů a uchování historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 7. Zboží je vše, co může Kupující nakoupit v Internetovém obchodě.

 

III.

Informace o zboží a cenách

 1.           Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2.           Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3.           V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, že by kupující měl zájem o dodání do jiné země, než Česká republika, poštovné bude stanoveno individuálně po dohodě s prodávajícím. Stejně tak v případě, že prodávající bude mít zájem o jakýkoliv jiný způsob dodání: je třeba kontaktovat prodávajícího a individuálně domluvit další podmínky (pakliže je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případně dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.)
 4.           Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5.           Kupující bere na vědomí, že výrobky nabízené na www.marketecka.cz nepodléhají atestům a certifikátům pro děti. Použití výrobků je možné pod dohledem dospělé osoby.

 

IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1.           Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2.           Pokud je kupujícím spotřebitel, je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.marketecka.cz.
 3. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu na adrese www.marketecka.cz
 4. Při nákupu Zboží je povinnost Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které Kupující poskytne, považuje Prodávající za správné a pravdivé.
 5.           Při zadávání objednávky si kupující vybere z nabídky zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 
 6. V Internetovém obchodě označuje kupující Zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Do košíku”.
 7. Kupující uvede své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, aby Prodávající mohl doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 8.           Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti nebo nesplňuje všechny náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a ani po výzvě prodávajícího nebyla kupujícím doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.
 9. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může Kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku Kupující vytvoří. Před stiskem tlačítka musí Kupující ale ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.
 10. Objednávku Prodávající v co nejkratší době poté, kdy mu bude doručena, potvrdí zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Kupujícího zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 11. Mohou nastat i případy, kdy Prodávající nebude moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy Kupující objedná větší počet kusů Zboží, než kolik je ze strany Prodávajícího umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží však vždy v rámci E-shopu předem Prodávající poskytne a neměla by pro Kupujícího být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůže Prodávající Objednávku potvrdit, bude Kupujícího kontaktovat a zašle nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující novou nabídku potvrdí.  
 12. V případě, že v rámci Internetového obchodu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, není Prodávající povinen Zboží Kupujícímu za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy již obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude Prodávající Kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Kupující nabídku potvrdí. V případě, že Kupující nabídku nepotvrdí ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, je Prodávající oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 13. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny. 
 14. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje Kupujícího.
 15. V některých případech umožňuje Prodávající na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby Kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu Zboží poskytnuto se slevou.

 

V.

Uživatelský účet

 1.   Na základě registrace Kupující v rámci Internetového obchodu může přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 2. Při registraci Uživatelského účtu je povinnost Kupujícího uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je povinností Kupujícího zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenese za to Prodávající žádnou odpovědnost.
 4. Uživatelský účet je osobní, a Kupující není tedy oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.
 5. Uživatelský účet Kupujícího může Prodávající zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy poruší své povinnosti dle Smlouvy.
 6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

VI.

Platební podmínky a dodání zboží

 1.           Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 670100-2200230301/6210, vedený u Mbank (dále jen „účet prodávajícího“). V případě volby osobního převzetí zboží je možné zvolit platbu v hotovosti při převzetí.
 2.           Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3.           Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (pokud mu bylo přiděleno).
 4.           V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5.           Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6.           Zboží je kupujícímu dodáno:
 •                     prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 •                     osobním odběrem na adrese prodávajícího (den a čas je nutné předem individuálně domluvit).
 1.           Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2.           Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3.           Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5.         Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 6.         Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 7.         Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

 1.           Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2.           Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží,
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
 4.           o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 5.           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 6.         o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 7.           v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 8.           Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 9.           Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu nebo adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 10.           Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 11.           Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 12.           Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 13.           Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 14.           Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 15.           Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VIII.

Práva z vadného plnění

 1.           Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).
 2.           Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 3.           má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4.           se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5.           zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6.           je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7.           zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8.           Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 9.           Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 10.         Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 11.         V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
 12.           výměnu za nové zboží,
 13.           opravu zboží,
 14.           přiměřenou slevu z kupní ceny,
 15.           odstoupení od smlouvy.
 16.           Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 17.           pokud má zboží podstatnou vadu,
 18.           pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 19.           při větším počtu vad zboží.
 20.           Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 21.           U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 22.           Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 23.           Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 24.           Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 25.           Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 26.         Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 27.         Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla (Skrbeňská 47, Horka nad Moravou, 78335), i písemně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 28.         Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 29.         Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 30.         Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 31.         Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 32.         V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 33.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX.

Doručování

 1.           Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty (na e-mailovou adresu), osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

X.

Osobní údaje - GDPR

 1.           Osobní údaje zákazníků jsou chráněny podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2.           Správcem údajů je prodávající. Jsou sbírány údaje, které poskytne kupující za účelem odbavení objednávky (liší se s ohledem na způsob dodání objednávky): jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefonní číslo.
 3.           Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 4.           Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 5.           Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Osobní údaje kupujícího budou za tímto účelem uchovávány po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1.           K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2.           Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3.           Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 1.           Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2.           Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3.           Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4.           Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5.           Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6.           Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7.           Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8.           Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9.           Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2023

 

            

Poučení: Tento formulář slouží k odstoupení od kupní smlouvy. Na to máte jako spotřebitel / kupující právo do 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena na dálku. Právo odstoupit od smlouvy máte bez udání důvodu. Do 14 dnů od odstoupení zašlete zboží zpět, pokud možno v původním obale. Náklady na vrácení hradíte Vy.

 

Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Vám vrátím zaplacenou kupní cenu a poštovné na dodání zboží k Vám (pokud jste jej hradil /-a).

Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit, prosím, vytiskněte a vyplňte tento formulář. Poté mi jej zašlete naskenovaný na moji e-mailovou adresu, případně jej vložte do zásilky s vráceným zbožím.Formulář: odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Prodávající:

Markéta Vávrová, Marké.Tečka

IČ: 01355821

Sídlo: Skrbeňská 47, Horka nad Moravou, 783 35

Kontaktní údaje: vyrabnictvi@gmail.com, 774208609

 

Kupující / spotřebitel:

Jméno, příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

 

Jako spotřebitel jsem se rozhodl /-a využít svého práva dle § 1829 odst. 1 a § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku.

 

Jaké zboží jsem zakoupil /-a:

Datum převzetí (doručení) zboží:

Číslo objednávky / variabilní symbol:

Cena za zboží:

Cena za doručení:

Žádám peněžní prostředky vrátit na můj účet číslo:Datum a podpis: